Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

Οἱ Ἕλληνες ἐπέλεξαν τὸ ὄνομα "Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Θρησκεία!

Τὸ Υ.Σ.Ε.Ε. μάζεψε τὶς ἀπαραίτητες ὑπογραφὲς γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Θρησκεία, ἐν ᾧ οἱ φορῆς τῆς Ἑλληνικῆς Θρησκείας ὄχι μέχρι στιγμῆς, ἀπὸ ὅτι γνωρίζω τοὐλάχιστον. Ἂν ἡ κατάστασις παραμείνει ὅπως ἔχει, ἡ ἐπιλογὴ εἶναι ξεκάθαρη καὶ ἀδιάβλητος. Οἱ Ἕλληνες, ὄχι οἱ διαφόρου τύπου Νεοέλληνες ὅπως αὐτοπροσδιορίζονται, ἐπέλεξαν διὰ τοὺς ἑαυτούς των τὸν ὅρον Ἕλληνες Ἐθνικοὶ ὡς συνέχεια τῆς γραμμῆς ποὺ ξεκίνησε ἐπὶ Διοκλητιανοῦ καὶ ὀνομάσθη "Ἑλληνισμός" διὰ μέσου τοῦ Πλήθωνος καὶ μετονομάσθη εἰς Ἐλληνικὴν Ἐθνικὴν Θρησκείαν τὸ 1730 εἰς τὴν Τεργέστην.

Ἐὰν κάποιοι τὸ ἀμφισβητοῦν, γιατί χρησιμοποιοῦν τὶς τελετές αὐτῆς τῆς γραμμῆς;
Ἡ διασωθεῖσα ἑλληνικὴ παράδοσις, ὅπου δὲν ἐνοθεύθη ἢ ἀπενευρώθη, ἐπικαλύφθη ὑπὸ τὸν ὅρον "ὀρθόδοξος παράδοσις", ἡ γλῶσσα μετονομάσθη σὲ ῥωμέῃκα, τὸν δὲ "λαϊκὸν πολιτισμόν", τοὺς ταύτισαν μὲ τοὺς παπάδες. Γιὰ νὰ ἀναγνωρισθοῦν τὰ ἑλληνικὰ στοιχεῖα, χρειάζεται μελέτη ἐπιστημονικὴ καὶ φυσικὰ ἀπαραίτητος προϋπόθεσις εἶναι ἀποβυζαντινοποίησις τοῦ κράτους καὶ τῆς ἐκπαιδεύσεως.
Ὁ πολιτικὸς Guy Verhofstadt ἔδειξε προσφάτως μὲ τὴν πρότασίν του γιὰ ἐπὶ τέλους φορολόγησιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, ὅτι γνωρίζει ὅτι ἡ Ἑλλάδα δὲν διοικεῖται ἀπὸ ἀρχαίους Ἕλληνες. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἀποκαλοῦν τὴν Ἑλλάδα Γραικία, δηλαδὴ γρεκόφωνη Ῥωμυλία καὶ ξέρουν ὅτι δὲν θὰ εἴχαμε αὐτὰ τὰ χάλια ἐὰν δὲν εἴχαμε ἐκχριστιανισθῇ.