Κυριακή, 2 Αυγούστου 2015

Τὸ χαμηλότατο ἐπίπεδο τῶν ῥασοφόρων!

Σὲ μία ἀκόμη ὕπουλη ἐπίθεσιν ῥασοφόρου, εἴχαμε πάλι τὸν ὁρισμὸ κάποιου χώρου μὲ τὴν ὀνομασία "ἀρχαιολατρεία" μὲ ἀφορμὴ κάποιο ἀντιχριστιανικὸ γράμμα. Ἀντιχριστιανοὶ εἶναι καὶ οἱ ἄθεοι Ἀμερικανιστὲς καὶ Σοβιετιστές, ἢ ἄθρησκοι ὅπως λένε κάποιες φορές· ἀρχαιολάτρες δὲν εἶναι πόσῳ μᾶλλον ἐθνικοί, ὅταν χρησιμοποιοῦν τὶς ἴδιες ἀνακρίβιες γιὰ τὴν ἀρχαιότητα, λόγῳ ἐλλείψεως γνώσεων.
Οἱ ἄθεοι ἔχουν τὴν μονοθεϊστικὴ συνωμοσιολογία μέσα τους. Ψάχνουν τὴν δημιουργία τοῦ Χριστιανισμοῦ σὲ ῥωμαϊκὲς ἐξοχικὲς βίλλες καὶ ἰσραηλινὲς ἐρήμους. Ὁ Χριστιανισμὸς ἐδημιουργήθη φανερώτατα ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο τὸν Α' σὲ κάποια πρώϊμη μορφὴ περισσότερο ἀρειανικὴ παρὰ κάτι ἄλλο καὶ ἀκολούθησε μία πορεία μέχρι νὰ κατασταλάξῃ στὸν λεγόμενο Kαθολικισμό, τὸ 381 μ.α.χ.χ, τὸ 431 ἢ τὸ 451, ἢ ὅποτε ὁλοκληρώθηκε τὸ σύμβολο τῆς πίστεώς τους. Ἡ συνωμοσία ἦταν ἡ προσμονὴ τῆς καταλλήλου στιγμῆς. Στὴν μάχη τῆς Ἀδριανουπόλεως σκοτώνεται πενταψήφιος ἀριθμὸς λεγεωνάριων, τὰ δύο τρίτα τοῦ ῥωμαϊκοῦ στρατοῦ, καὶ μὲ τὴν στρατολόγησιν τῶν Γότθων ὡς μισθοφόρων, οἱ ὁποῖοι ἦταν νεοφερμένοι, ἀποκτᾷ ὁ Θεοδόσιος τὴν ἀπαραίτητον ἰσχύν, ὥστε νὰ ἀπαγορεύσῃ τὶς ἄλλες θρησκεῖες.
Οἱ Ἰουδαῖοι τῆς Ῥωμαϊκῆς ἐπικράτειας ἔγιναν χριστιανοί, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι καὶ μπόρεσαν νὰ ἀντισταθοῦν ὅσο καὶ οἱ ἄλλοι πιστοί. Ὁ ῥαββινικὸς ἰουδαϊσμὸς, εἶναι ὁ λεγόμενος βαβυλωνιακὸς καὶ ἀναπτύχθηκε στὴν Περσία. Ἡ μονολατρεία τοῦ Γιαχβὲχ δημιουργήθηκε τὸ ἐνωρίτερον στὰ τέλη τοῦ 6ου αἰῶνος π.α.χ.χ, ὁπότε ἂς σκεφθοῖ ἄλλες δικαιολογίες γιὰ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη.
Εἶναι γνωστὸν τοῖς πᾶσι πῶς ἐπιβλήθηκε ὁ χριστιανισμός, ὅπου καὶ ἂν πῆγε.
Δὲν χρειάζεται κανένα γενικὸ πλαίσιο ἡ ἀνάγνωσις τῶν χριστιανικῶν κειμένων, ἀφ'οὗ τὸν γνωρίζουμε. Θρησκευτικὰ δέκα χρόνια, θρησκευτικὰ κείμενα στὰ ἀρχαία ἑλληνικά, στὰ νέα ἑλληνικά, στὴν φιλοσοφία, στήν κοινωνιολογία, στὴν ψυχολογία. Ὁ πλεῖστος κόσμος μὲ τὸν μονοθεϊστικὸν τρόπον σκέπτεται, αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ πρόβλημα, ὅταν ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἀρχαιότητα.
Τὸ ἀνέκδοτο τῆς ἡμέρας εἶναι ὅτι ἡ σημερινὴ ἀνεξιθρησκεία εἶναι προσφορὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ. Δύο χιλιάδων χρόνων σφαγές, γενοκτονίες, βασανιστήρια καὶ τρομοκρατίας ἐναντίον τῶν ἄλλων θρησκειῶν, ἦταν γιὰ νὰ προσφέρουν τὴν ἀνεξιθρησκεία.
Τὸ ἄλλο ἀνέκδοτο εἶναι οἱ δύσκολες στιγμὲς τῆς Ἑλλάδος. Ἐμποδίζει κανένας τοὺς χριστιανοὺς νὰ δουλέψουν; Νὰ σταματήσουν τὶς συκοφαντίες καὶ τὶς στημένες φάσεις μὲ τὶς ὁποῖες ἀσχολοῦνται ἐπὶ μονίμου βάσεως, νὰ ἔχουν χρόνο γιὰ πολλὰ πράγματα. Καὶ πρόβλημα νὰ μὴν ὑπῆρχε θὰ ἐφηύραν κάποιο.