Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

Τί νὰ ἐξηγῇς, ὅταν σίγουρα οἱ δημοσιογράφοι ἀδυνατοῦν νὰ καταλάβουν!

Ἕνας ἐθνικὸς προσπαθεῖ νὰ ἐξηγήσῃ κάποια πράγματα ἐδῶ.

Δὲν γνωρίζω τί πραγματικὰ εἶπε ὁ ἄνθρωπος στὴν συνέντευξίν του, τὸ θέμα εἶναι ὅτι ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος, παρ'ὅλο ποὺ ἔχει ἀποῤῥίψει τὸν Χριστιανισμό, δὲν μπορεῖ νὰ ἀντιληφθῇ τὸν ἀρχαῖο τρόπο σκέψεως.

Ὁ Διόνυσος ἐμπεριέχεται στὸν Δία, ὁ Ἀσκληπιὸς στὸν Ἀπόλλωνα, οἱ Χάριτες στὴν Ἀφροδίτη.

Ὁ Βλάσης Ρασσιᾶς γράφει ἐδῶ, γιατί τὸ σωστὸ ὄνομα εἶναι Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Θρησκεία.

Ὁ Παναγιώτης Μαρίνης ἐδῶ, παρουσιάζει κάποια ἱστορικὰ στοιχεῖα περὶ τοῦ ὀνόματος, δὲν φθάνει ὅμως σὲ ξεκάθαρο ἀποτέλεσμα.

Οἱ λέξεις Λατρεία, Θρησκεία καὶ Φιλοσοφία πρέπει νὰ κατανοηθοῦν μέσα ἀπὸ τὴν ἱστορική τους πορεία.