Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

Ἕλληνες χωρὶς Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Θρησκεία;

Ὅσοι προσπαθοῦν νὰ διαχωρίσουν τὴν Ἑλληνικὴ Θρησκεία ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ εἶναι κακόβουλοι , ἢ παραπλανηθέντες. Μέτοχος τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ σημαίνει Ἕλλην Ἐθνικός, ἄλλως εἶναι μέτοχος ἄλλου πολιτισμοῦ δανειζόμενος ἁπλῶς στοιχεῖα γιὰ ἐμπλουτισμόν τοῦ δικού του. Ἡ θρησκεία ἢ ἀλλιῶς ἡ λατρεία, ὅπως δεικνύει ἡ φρᾶσις «θεν δρύματά τε κοιν κα θυσίαι» τοῦ Ἡροδότου, εἶναι ἀναπόσπαστο μέρος τοῦ ἐθνισμοῦ κάθε λαοῦ. Δημιουργήθηκε δηλαδὴ μαζὶ μὲ τό γένος, τὴν γλῶσσα καὶ τὰ ἤθη. Στὸ ἐπίπεδο τυχὸν προσχωρήσεως ὁμάδων ἢ καὶ ἀτόμων, ἔχουμε πρόσληψιν ὅλων τῶν χαρακτηριστικῶν, ὅπως καὶ στὴν ἀποχώρησιν ὁμάδων ἢ ἀτόμων ἔχουμε ἀπόλυσιν.
Οἱ ἄλλοι ὅσοι ἔπαιρναν στοιχεῖα, εἶχαν καὶ τοὺς ἀντιπάλους τους. Κάποιοι χριστιανοὶ καὶ μουσουλμάνοι πῆραν φιλοσοφικὲς ἰδέες, ἀλλὰ γιὰ τὴν θεολογία τους καὶ φυσικὰ ἡ τάσις αὐτὴ δὲν ἐπικράτησε. Ἡ Ἀναγέννησις μιμήθηκε τὴν ἀρχαιότητα, ἀλλὰ γέννησε καὶ τὸν ἀντιδραστικὸ Προτεσταντισμὸν καὶ τὴν ἀντιδραστικότερη Ἀντιμεταῤῥύθμισιν. Ὁ Διαφωτισμὸς γέννησε τὴν Γαλλικὴν Ἐπανάστασιν, ἀλλὰ ἐκεῖ ποὺ φοβήθηκαν οἱ Μεσαιωνιστὲς ἦταν στὴν δημιουργία νέας θρησκείας. Στὴν σημερινὴ Εὐρώπη, οὔτε Ἑλληνικὴ Τέχνη ὑπάρχει, οὔτε κανονικὴ Φιλοσοφία, οὔτε κάτι τὸ πραγματικὰ ἑλληνικό.
Οἱ ἐπικριτὲς θέλουν κάτι τὸ καινούργιο. Γι'αὐτὸ καὶ δὲν θέλουν τὴν Ἑλληνικὴ Θρησκεία, ἐπειδὴ θέλουν κάτι ἄλλο καινούργιο καὶ ὄχι ἑλληνικό. Οἱ ἄλλοι εἶναι τὸ πολὺ Φιλέλληνες καὶ αὐτὸ δὲν διαρκεῖ γιὰ πολύ. Καὶ ἑλληνικὸ καὶ καινούργιο δὲν γίνεται, ἀφ΄οὗ  ὁ Ἑλληνισμός ἔχει ὁρισθεῖ.