Σάββατο, 11 Ιουλίου 2015

Ὁ ρωμέικος ῥατσισμός

Ἕνα τέχνασμα τῆς Ῥωμῃοσύνης νὰ ἀπαξιώσῃ τὸν Ἑλληνισμό, εἶναι αὐτὸ τῆς φυλετικῆς καθαρότητος. Κατ'ἀρχὴν δὲν ὑπάρχουν ἀνώτερες καὶ κατώτερες φυλές, αὐτὲς ὑπῆρχαν στὴν ψευδεπιστήμη τῶν ναζιστῶν. Ὁπότε τὸ πόσο γνήσιοι Ἕλληνες εἶναι οἱ σημερινοὶ δὲν ἔχει οὐσία. Στὴν οὐσία δὲν ἦταν οἱ Ἕλληνες ποτέ γνήσιοι Ἕλληνες, γιατί ἡ ἐθνογένεσις δὲν γίνεται νὰ ἦταν ὁλόιδια στὸν χῶρο καὶ μετὰ ἀναλόγως ἐπεκτείνεται ἣ συῤῥικνοῦται ἀναλόγως τὴν δυναμική της. Τὸ ἐπιχείρημά τους εἶναι ὅτι ἀφ'οὗ δὲν εἴμαστε ὁλόιδιοι, δὲν γίνεται νὰ ἔχουμε τὸν πολιτισμό τους, ὁπότε ἂς μείνουμε στὸν ῥωμέικο πολιτισμό. Ἀκολούθως δὲν ἔχει ἐπίσης σημασία, ἐὰν εἶναι οἱ Ῥωμῃοὶ ἀπόγονοι τῶν Ἑλλήνων, ἀφ'οὗ δέχονται ὅτι προσχώρησαν σὲ κάποιον ἄλλον πολιτισμό. Βασικὰ μὲ αὐτὸ τὸ τέχνασμα ὑφαρπάζουν τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ καὶ τὸν ἀκυρώνουν καὶ ἀφαιροῦν σὲ ἄλλους τὸ δικαίωμα νὰ εἶναι Ἕλληνες. Οἱ Ἕλληνες ἔγιναν χριστιανοὶ καὶ τὸ ἔργο τελείωσε γι'αὐτούς. Δὲν γίνεται μία Παράδοσις νὰ προσχωρήσῃ σὲ ἄλλην. Ὁ Ἑλληνισμὸς δὲν ἔγινε Χριστιανισμὸς ποτέ, δὲν ἔγινε Ῥωμῃοσύνη.